BIODIVA

Re-creating Niche ©

Creative BEAUTY hunter

Obchodné podmienky

  

 Všeobecné Obchodné podmienky ©©Biodiva 

 

 Vymedzenie pojmov

Cieľ 

Webová Stránka www.biodiva.eu je obchodná stránka s cieľom elektronického predaja, ktorá je dostupná cez Internet sieť každému užívateľovi Internetu. Umožňuje predávať produkty z bio kozmetiky a eko módy, alebo iné bio a prírodné produkty.Spotrebiteľská zmluva

Je kúpna zmluva,uzatvorená na ďiaľku, kde zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane kupujúci na web Stránke www.biodiva.eu.

 

 Predávajúci (dodávateľ)

Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

 

Spotrebiteľ (kupujúci)

Je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii  odoslala elektronickú objednávku a nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom

Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu -  záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Každá objednávka  je potvrdená  e-mailom, ktorý je  zaslaný na adresu  uvedenú Kupujúcim.

 

Predávajúci

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.biodiva.eu je spoločnosť Silvana s.r.o. so sídlom ŠLN 28, 977 01 Brezno, tel: 0949 895 623, IČO: 44 355 238, DIČ: 2022 68 74 25. Čislo  IČ DPH: SK2022687425

 

 Produkty

Jedná sa o produkty, ktoré sú ponúkané  k predaju  v rámci internetového obchodu Biodiva a figurujú v deň konzultácie  na web Stránke.

Produkty vyrobené podľa  osobitných požiadaviek kupujúceho sú produkty, na ktoré sa vzťahuje finančná záloha.

 

CEE

Central Europe: Oblasť Strednej Európy (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko)

 

Web Stránky

Web Stránka Biodiva môže obsahovať linky k iným web stránkam na Internete. Keďže Biodiva nemôže kontrolovať obsah týchto web stránok, Biodiva nie je zodpovedná za obsah, reklamy, produkty, služby na  týchto web stránkach. Biodiva nie je zodpovedná za akékoľvek škody spôsobené používaním týchto web stránok, alebo dôverovaním obsahu, produktom, službám, ktoré sú ponúkané na týchto web stránkach a externých odkazoch.

 

Autorské práva a duševné vlastníctvo

Web Stránka ako aj software, ktorý sa používa na Stránke môže obsahovať dôverné informácie, ktoré sú chránené právom duševného vlastníctva. Takisto sa vzťahuje právo duševného vlastníctva na dokumenty a obsah web Stránky, ako aj každý dokument vytvorený pre web Stránku, ktoré sú  exluzívnym vlastníctvom spoločnosti Silvana s.r.o., ktorá neumožňuje predaj obsahu formou licencie. Reprodukcia publikovaných dokumentov je povolená výlučne na súkromné účely. Každá reprodukcia a používanie textov, fotiek, videí na komerčné účely a  snahu vylepšiť si svoj komerčný imidž, je výslovne zakázaná a ilegálna.

Reprodukcia je znakom neprofesionality a absencie morálky každej osoby, ktorá tak koná.

Texty na web Stránke Biodiva sú vytvorené a interpretované profesionálnymi pracovníkmi (platení spoločnosťou Silvana s.r.o,), ktorí vytvárajú  korporatívnu identitu BIODIVY, ako inovatívnej spoločnosti. Preto sú všetky texty, vrátane všeobecných obchodných podmienok duševným vlastníctvom BIODIVY. 

Krátke úryvky z web Stránky, ktoré sú publikované na blogoch sú možné výlučne pri citovaní zdroja s linkou na biodiva URL http://www.biodiva.eu/

Používateľ, ktorý disponuje webovou stránkou a ktorý si želá umiestniť pre vlastnú potrebu na svoju webovú stránku link, ktorý preposiela priamo na link web Stránky, musí požiadať Biodivu o súhlas.

Pri porušení vyššie citovaných pravidiel bude Biodiva konať použitím všetkých dostupných právnych prostriedkov.

Ak sa Používateľom páči spôsob našej práce, môže nás kontaktovať v rámci konzultačnej činnosti pre nákup, konzultant bio priemyslu, beauty tendencie, ako autor originálnych textov, kde vytvoríme kreatívnu a dynamickú identitu pre vašu web stránku, obchod.

Takisto je zakázané kopírovať, meniť, vytvárať iné dielo, predávať, predať v licencii všetky práva, ktoré sa týkajú softwaru. Je zakázané zmeniť software alebo používať modifikované verzie softwaru, zvlášť pri pokuse o vstup na Stránku iným spôsobom akým to Biodiva povoľuje na tento účel.

 

Preambula

Webová stránka www.biodiva.eu (nazývaná web Stránka) je stránkou elektronického obchodu, ktorá je prístupná sieťou Internet každému používateľovi siete. Je spravovaná spoločnosťou Silvana s.r.o., ktorej sídlo je ŠLN 28 Brezno 977 01, Slovenská republika, zapísaný v obchodnom registry pod číslom 15330/S, IČO: 44 355 238, DIČ: 2022 68 74 25. Čislo  IČ DPH: SK2022687425, číslo účtu pre bezhotovostné platby: ČSOB, IBAN SK61 7500 0000 0040 2242 6764

 

Stránka umožňuje spoločnosti Silvana s.r.o. ponúkať predaj bio kozmetických produktov, a produktov eko módy (nazývanými “Produkty”) používateľovi internetu, (nazývaný “Používateľ “ alebo “Kupujúci”)  ktorý je prítomný na  web Stránke. Silvana s.r.o. je výhradným dovozcom značiek, ktorými disponuje vo svojom portfóliu v rámci Strednej Európy (CEE).

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.biodiva.eu.  Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Pred objednávkou, Používateľ deklaruje, že má plnú  právnu zodpovednosť, ktorá mu umožňuje sa plne angažovať v rámci Obchodných podmienok.

Každá objednávka Produktu, ponúkaného na web Stránke predpokladá konzultáciu a akceptovanie Obchodných podmienok, bez toho, aby sa vyžadovalo ručné podpísanie Obchodných podmienok Používateľom. Bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami a oboznámením sa s ich obsahom, je vyjadrený elektronickým odsúhlasením podmienok - objednaním Produktov, ktoré má medzi stranami, rovnakú hodnotu, ako ručný podpis.

Používateľ môže uschovať alebo vytlačiť Všeobecné obchodné podmieny pod podmienkou, že nezmení ich obsah. Kopírovanie podmienok je zakázané a je porušením práva duševného vlastníctva.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetky fyzické a právnické osoby ktoré, si produkty objednali telefonicky, elektronicky alebo inou formou zo stránky www.biodiva.eu.

 

Článok 1.  Predmet

Článok 2.  Produkty - Cena

Článok 3.  Registrácia objednávky a akceptovanie objednávky

Článok 4.  Spôsob platby

Článok 5.  Doprava

Článok 6.  Odstúpenie od zmluvy

Článok 7.  Vrátenie tovaru

Článok 8.  Zodpovednosť

Článok 9.  Duševné vlastníctvo

Článok 10. Ochrana osobných údajov

Článok 11. Ďalšie doložky

 

Článok 1. Predmet

Obchodné podmienky majú za cieľ definovať vzťahy, ktoré sú vytvorené prostredníctvom siete Internet, práva a povinnosti strán, ktoré vzniknú z predaja Produktov cez internet, ktoré sú ponúkané na web Stránke.

 

Článok 2. Produkty - Cena

2.1. Produkty

Produkty, ktoré sú ponúkané k predaju v internetovom obchode Biodiva sú produkty, ktoré figurujú na web Stránke v ďeň konzultácie Používateľom a sú k dispozícii podľa disponibilného množstva na sklade. V prípade absencie produktu, táto informácia je uvedená na web Stránke a Biodiva bude informovať záujemcu o Produkt, čo najrýchlejšie ohľadom doplnenia zásoby daného Produktu.

V prípade presiahnutia doby nedoručenia nad 30 dní objednaného a zaplateného produktu, bude Používateľ informovaný elektronickou formou. Objednávka  daného produktu  bude zrušená a financie budú vrátené Používateľovi, zvyšok objednávky je nemenný.

Používateľ sa môže informovať na web Stránke ohľadom základnej charakteristiky Produktov, ktoré si želá objednať. Produkty, ktoré sú ponúkané k predaju sú  popísané a prezentované s čo najvyššou presnosťou. Napriek tomu, ak nastali chyby alebo sa neopísali všetky detaily v prezentácii, Biodiva nenesie  žiadnu zodpovednosť. V prípade, že dodávateľ zmení graficky produkt, tento fakt neovplyvňuje zodpovednosť Biodivy, ani neovplyvňuje platnosť predaja.

2.2. Ceny

Ceny sú označené v Eurách. V cenách sa zohľadní možná zľava, ako aj DPH, ktorá je platná v deň objednávky.

Ceny sú garantované vzhľadom na disponibilné množstvo produktov v zásobe, s výnimkou  dôležitých zmien v nákladoch, ako je DPH a  s výnimkou chyby v zápise ceny.

Zvýhodnené ceny sú označené symbolom “akcia”. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Produkte nie je uvedené inak.

Uvedené ceny neberú do úvahy cenu dopravy. Doprava bude fakturovaná navyše a  cena bude uvedená konkrétne pri definitívnom schválení objednávky.  Pri objednávke nad 69 euro je doprava zadarmo pre spotrebiteľov v rámci Slovenska.

Biodiva si rezervuje právo zmeniť ceny kedykoľvek.  Produkty budú fakturované na základe cien platných v momente registrovania objednávky, pod podmienkou dostupnosti produktov na sklade.

Biodiva si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu.

Zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok 3.  Registrácia a akceptovanie objednávky

3.1. Navigácia v rámci web Stránky

Používateľ sa môže oboznámiť s rôznymi Produktami ponúkanými na predaj Biodivou na web Stránke. Používateľ  si môže voľne prehliadať rôzne Stránky bez záväzku objednávky. Používateľ platí svoje výdavky za telekomunikačné spojenie pri vstupe na Stránku a pri telefonovaní.

3.2. Zaregistrovanie objednávky

Ak si Používateľ želá objednať Produkty, vykoná tak výberom, ktorý potvrdí kliknutím na nákupnú tašku označenú  ako “Košík”. 

Používateľ môže kedykoľvek:

-získať informácie ohľadom všetkých Produktoch, ktoré vybral alebo zmeniť svoju objednávku kliknutím na “Košík” , k dispozícii v hornom pravom rohu každej  web Stránky

-pokračovať vo výbere Produktov

-skončiť výber Produktov a vykonať  objednávku stlačením tlačítka  “Objednať”

Pre vykonanie objednávky, každý Používateľ sa musí identifikovať, buď napísaním svojej e mail adresy a svojho hesla, ak si otvoril svoje konto, alebo napísaním svojich údajov pri procese objednávky. Pri druhej alternatíve musí Používateľ napísať svoje údaje do formulára s presnosťou, kde napíše informácie nevyhnutné k jeho identifikácii ako svoje meno, priezvisko, poštovú adresu. Navyše, Používateľ musí uviesť svoju e mail adresu a heslo podľa vlastného výberu, ktoré budú nevyhnutné pre jeho ďalšiu identifikáciu na Stránke. 

Ak Používateľ nakupuje ako súkromná osoba, uvedie meno, priezvisko,  poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail, názov tovaru, počet produktov, spôsob úhrady, dátum vystavenia objednávky. Ak Používateľ nakupuje ako podnikateľ, uvedie okrem vyššie spomínaných údajov: obchodné meno, sektor podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto podnikania, e mail a telefónne číslo.

Používateľ je informovaný a akceptuje, že vyjadrením týchto dvoch identifikačných údajov  prejavuje dôkaz svojej identity.

Po identifikácii Používateľa a  overení správnosti  svojich údajov, klikne na tlačítko “Objednať” , na obrazovke sa objaví Objednávka, ktorá syntetizuje: Názvy produktov, kvantitu, cenu Produktov objednanými Používateľom, ako aj celkovú cenu objednávky, adresu objednávky.

Predávajúci rezervuje Produkty pre Kupujúceho maximálne 3 dni vrátane dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe za objednané Produkty do 3 dní, Predávajúci odstupuje od zmluvy po predošlom upozornení Kupujúceho.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 

3.3. Potvrdenie objednávky

Po oboznámení sa so stavom objednávky, a po vyplnení všetkých nevyhnutných informácií Používateľom, tento klikne na tlačítko “Zaplatiť objednávku” na definitívne potvrdenie objednávky.

 

Vyberie spôsob platby (platba na účet alebo platobnou kartou cez Paypall), ktorý si želá použiť pri platení objednávky, definovanom v článku 4. Klikne na tlačítko zodpovedajúce spôsobu platby, ktorý si vybral.

Produkty je možné zaplatiť ktoroukoľvek platobnou kartou cez Paypall. Kupujúci nie je povinný  viesť svoj účet na Paypall.

Po potvrdení spôsobu platby je objednávka zaregistrovaná. Používateľ sa stáva Kupujúcim. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Doklad o objednávke, ako aj potvrdenie objednávky budú zaregistrované pre Biodivu a uschované. Tento doklad bude považovaný za dôkaz zmluvných vzťahov medzi Kupujúcim a Biodivou.

Ak Kupujúci neobdrží potvrdenie objednávky na e mail, kontaktuje okamžite klientský servis Biodivy  info@biodiva.eu.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho po jeho zaplatení a prevzatí.

 

Článok 4.  Spôsob platby

4.1. Platobné podmienky

Suma, ktorú Kupújuci má zaplatiť je vyjadrená na objednávke, ktorú odosiela Biodiva Kupujúcemu.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci má na výber pri schaľovaní objednávky medzi rôznymi spôsobmi platby. Platba môže byť vykonaná nasledujúcimi spôsobmi:

-zaplatiť  ihneď cez Internet systémom Paypall

-zaplatiť vkladom na účet

Po prijatí vašej objednávky je zaslané Kupujúcemu číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte ihneď na náš bankový účet

ČSOB, IBAN SK61 7500 0000 0040 2242 6764 . Tovar je odoslaný po prijatí platby.

pri dobierke, platba poštovému kuriérovi v hotovosti pri preberaní tovaru. Celková suma predstavuje súčet ceny za dopravu, balné. Zrušenie objednávky je možné  do 14 dní a je potrebné tak vykonať čo najskôr a  to zaslaním e mailu na klientskú zónu info@biodiva.eu alebo telefonicky.

Biodiva zašle tovar po obdržaní financií, ktoré zodpovedajú objednávke.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

4.2. Všeobecné pravidlá

Všetky platby sú vykonané v eurách. Kupujúci garantuje Biodive, že má povolenie a autorizáciu nevyhnutnú k používanu spôsobu platby, ktorú si vybral.

 

Článok 5. Doprava

5.1. Doba dodania

Dodacie podmienky predmetu plnenia - objednaných produktov, budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase

Doba dodania a cena je nasledovná:

-Slovenská pošta:  2-7 dní pre SR,

4 a viac dní pre ostatné krajiny

cena dopravy pre  SR:   3.60 EUR  (dobierka + 1 euro)

 

Pri objednávke nad 69 euro je doprava zadarmo pre spotrebiteľov v rámci Slovenskej Republiky. Doba dodania je len približná, ktorá sa počíta od nasledujúceho dňa po odoslaní objednávky Kupujúcim.

Biodiva nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch doručenia tovaru, kedy sa doba dodania značne predĺži a v prípadoch straty objednaného tovaru. Risk za dopravu nesie Kupujúci, ktorý by sa mal odvolať priamo na Poštu alebo Kuriérsku spoločnosť.

Za splnenie dodania tovaru sa považuje dodanie Produktov na adresu uvedenú v registračnom formulári Biodiva. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní od 9:00 - 17:00, o presnom čase dodanie Vás bude informovať kuriér. Pri preberaní tovaru obdržíte  daňový doklad  a doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.

Vlastnícke právo tovaru prechádza na Kupujúceho jedine v prípade platby celkovej sumy, vrátane dopravy a prevzatím tovaru. 

 

5.2. Zmena ceny za dopravu

Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene Produktu. Cena dopravy sa vypočíta po pridaní tovaru do nákupného košíka. V prípade niektorých objednávok (tovar vo väčšom objeme najmä pri právnických osobách) si vyhradzujeme právo zmeniť cenu za dodanie tovaru dopravnou spoločnosťou, o čom Vás budeme predtým informovať telefonicky.

 

5.3 Neprítomnosť pri dodaní tovaru

V prípade neprítomnosti kupujúceho v mieste doručenia bude zásielka uložená na pošte a zanechané oznámenie o  uložení zásielky na pošte. Po zanechaní oznámenia o uložení zásielky na pošte má kupujúci na prebratie 18 dní, potom ju pošta posiela späť.

V niektorých prípadoch oznámenie o uložení zásielky nie je zákazníkovi  dodané. V tom prípade si môže kupujúci zásielku vyzdvihnúť na pošte aj bez tohto oznámenia. Stačí na pošte udať meno a adresu kupujúceho. V prípade potreby pošle Predávajúci Kupujúcemu na vyžiadanie podacie číslo zásielky.

 

5.4. Nedostatky

Poškodený balík:

Ak by mal Kupujúci podozrenie rôzneho druhu, čo sa týka stavu alebo obsahu svojho balíka, mal by postupovať nasledovne:

vyjadriť písomne reklamáciu ohľadom poškodenia balíka a odmietnuť tovar. Reklamácia by mala smerovať na najbližšiu Poštu do 48 hod  alebo kuriérsku spoločnosť po obdržaní balíka

odmietnuť balík dodaný Kuriérskou spoločnosťou (x ) a oznámiť túto skutočnosť klientskému servisu Biodiva

Reklamáciu za prípadné poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

 

 

Chýbajúci  alebo vadný produkt:

 

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u Predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie  Kupujúci zašle reklamáciu e-mailom alebo poštou. Kupujúci doručí reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry  Predávajúcemu. Reklamácia musí obsahovať popis závady. Po odoslaní reklamácie dostane Kupujúci od Predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie elektronickým spôsobom.

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 14 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie Kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou).

Na Kozmetické produkty sa vzťahuje záruka do doby expirácie vyznačenej na obale Produktu.

 

Niektoré produkty môžu byť zabalené spôsobom, ktorý limituje otvorenie produktu alebo poškodenie produktu pri doprave. Táto ochrana produktu nie je dôvodom na sťažnosť ohľadom nového stavu produktu a nepredstavuje chybu alebo iné poškodenie produktu.

Ak sú splnené podmienky pre vrátenie tovaru a žiadosť Kupujúceho je opodstatnená, Biodiva vymení Produkt alebo vráti financie za vadný Produkt alebo dopraví chýbajúci Produkt.

5.5. Colné poplatky

Každá objednávka cez web Stránku destinovaná mimo EU môže byť vystavená colným poplatkom.

Tieto colné poplatky a možné dane sú na ťarchu Kupujúceho. Biodiva nie je zodpovedná za verifikovanie a informovanie Kupujúceho ohľadom výšky alebo spôsobu platby colných poplatkov, daní. Kupujúci  by sa mal informovať u kompetentného orgánu vo svojej krajine. 

 

Článok 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

6.1 Zo strany Kupujúceho

 Kupujúci  má právo  odstúpiť od zmluvy do 14 dní.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

Viď článok 7 pre podmienky vrátenia.

Ak sú splnené podmienky, Biodiva vráti finančnú sumu Kupujúcemu do 14 dní od dátumu doručenia oznámenia o  odstúpení od zmluvy.

 

 

6.2 Zo strany Predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo je na trhu nedostupný. V takomto prípade, bude zákazník kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do troch pracovných dní.

 

Článok 7. Vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný, otvorený t.j. nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (kozmetické produkty).

Kupujúci písomne kontaktuje Predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy, kde upresní o aký tovar sa jedná, cenová relácia Produktu, dátum prevzatia, číslo objednávky,  spôsob vrátenia financií, číslo účtu a kontaktné údaje. Produkty musia byť vrátené Biodive nepoužité, nepoškodené a kompletné.

Produkty musia byť vrátené v pôvodnom stave na nasledujúcu adresu:   

Silvana s.r.o.

Klientský servis

ŠLN 28, Brezno

977 01

 

Článok 8. Zodpovednosť

8.1 Vyššia moc

Biodiva nie je zodpovedná za nesplnenia objednávky v prípade absencie tovaru na sklade, v prípade vyššej moci, hlavne pri výpadku poštových služieb, dopravy alebo komunikácie.

Biodiva nie je zodpovedná za žiadne nedostatky, ktoré môžu vzniknúť pri používaní siete Internet, pri výpadku služieb Internet, vírus v rámci informačných systémov, alebo akýkoľvek problém, ktorý sa dá kvalifikovať ako vyššia moc, podľa daného zákona.

8.2  Zodpovednosť za chyby

V prípade ak:

   •      sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

   •      sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

   •      sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

   •      sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

V prípade reklamácie  Kupujúci uhrádza cenu poštovného na vrátenie tovaru. Reklamácia bude vybavená maximálne do 14 dní.

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím Kupujúceho.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

Zákazník si uplatňuje reklamáciu napísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním na emailovú adresu   info@biodiva.eu  alebo prostredníctvom pošty na adresu Predávajúceho. Po obdržaní protokolu sa telefonicky alebo prostredníctvom mailu prekonzultuje so zákazníkom spôsob vybavenia reklamácie. Postup: Tovar kupujúci zašle na poštovú adresu spoločnosti Silvana, s.r.o. balíkom, nie na dobierku. Do balíka vloží kópiu faktúry, ktorú obdržal spolu s tovarom, a stručnú reklamáciu (v prípade reklamácie v záručnej lehote). Žiadosť by mala obsahovať číslo účtu, na ktorý si Kupujúci praje previesť peniaze. V reklamačnom protokoli  je nutné uviesť stručný popis chyby a dôvod pre vrátenie tovaru.

 

8.2 Garancia produktov

Kupujúci je informovaný, že Biodiva nie je výrobca prezentovaných Produktov v rámci web Stránky. Biodiva ako distribútor daných produtkov nie je zodpovedná za škody priame alebo nepriame, ktoré by mohli vzniknúť kúpou Produktov. Výrobca je jediný plne zodpovedný za svoje Produkty. 

 

8.3 Iné

Biodiva odmieta akúkoľvek zodpovednosť: pri nepresnom vyjadrení opisu Produktu na web Stránke,  pri opomenutí opisu, pre akúkoľvek škodu spôsobenú zásahom tretej strany, ktorá by spôsobila zmenu informácií na web Stránke, vo všeobecnosti za akúkoľvek škodu, priamu alebo nepriamu bez ohľadu na príčinu, pôvod, spôsob alebo dôsledky vzniknuté z dôvodu vstupu tretej osoby do obsahu web Stránky, alebo nemožnosť vstupu na web Stránku. Biodiva sa zaväzuje vyplniť obsah web Stránky  presnými informáciami. Biodiva  si rezervuje kedykoľvek právo opravy,  bez predošlého upozornenia.  

 

Článok 9.  Duševné vlastníctvo

Všetky časti web Stránky su duševným a exluzívnym vlastníctvom Biodivy. Žiadna osoba nemá povolenie reprodukovať, preposielať alebo používať čiastkové alebo celé pasáže Stránky, ako sú  počítačový program, texty, vizuálne a zvukové nahrávky.

Používateľ, ktorý disponuje webovou stránkou a ktorý si želá umiestniť pre vlastnú potrebu na svoju webovú stránku link, ktorý preposiela priamo na link web Stránky, musí požiadať Biodivu o súhlas. V každom prípade, každý link, aj odsúhlasený, musí byť odstránený na žiadosť Biodivy. V prípade, že hypertext prepošle na inú stránku, Biodiva nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že obsah stránok nedodržiava platné zákony a ustanovenia.

 

Článok 10.  Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ sa riadi zákonom  o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Biodiva rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, a aby sme vám ušetrili váš čas v momente objednávky, alebo pri vašej budúcej návšteve, potrebujeme  poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Výnimku tvoria údaje potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa, v niektorých prípadoch - telefón pre kontakt dopravcu s Kupujúcim).

Pri neposkytnutí daných osobných údajov je objednávka automaticky odmietnutá.

Používaním tejto web Stránky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Používateľ má právo modifikovať a zrušiť svoje osobné údaje, ktoré sú chránené heslom a menom používateľa, vybrané používateľom. Ak si kupujúci želá vymazať svoje  osobné údaje, je potrebné zaslať  doporučený list s menom, priezviskom a adresou na alebo zaslať e mail.

klientský servis Biodiva,

Silvana s.r.o., ŠLN 28,

977 01, Brezno. 

 

Osobné údaje, zvlášť e mail adresy nie sú predmetom predaja, výmeny alebo zdieľania s inými partnermi.

Internetový obchod www.biodiva.eu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Článok 11.  Ďalšie doložky

11.1. Ak budú niektoré časti  všeobecných podmienok predaja deklarované zákonom alebo rozhodnutím súdu za neplatné, ostatné podmienky  si zachovávajú svoju účinnosť.

11.2.  Ak si žiadna zo zmluvných strán neuplatní svoje právo v rámci  porušených povinností, ktoré sú stipulované vo všeobecných podmienkach zmluvy, tento fakt nemôže byť v budúcnosti považovaný za odmietnutie vykonať svoje povinnosti.

11.3. Všeobecné podmienky predaja a potvrdená objednávka, preposlaná klientovi predstavujú kontraktačný celok a konštituujú súhrn zmluvných vzťahov medzi zmluvnými stranami. 

11.4. V prípade zlyhania sporu  zmierom sa bude každý vzťah, ktorý sa týka interpretácie, vykonania a prerušenia zmluvného vzťahu riešiť na súde v Brezne.

11.5  Zmluvné strany sa dohodli, že bežná komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailov.

11.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.biodiva.eu. Tieto  obchodné podmienky sú platné od 07.12. 2012. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

11.6  Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici, Dolná 46, 974 01.

11.7 Vyššie stipulované všeobecné obchodné podmienky a zmluvný vzťah medzi Biodivou a Kupujúcim sa riadia Slovenským právnym poriadkom. V prípade sporu sa bude hľadať riešenie zmierom. Riešenie sporu mimosúdnou cestou je možné prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

11. 8  Formulár pre odstúpenie od zmluvy:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Kupujúci:
Meno a priezvisko*:
Ulica a číslo*:
Mesto*:
PSČ*:
Telefón:
E-Mail:
Predávajúci:
obchodné meno*:
Ulica a číslo*:
Mesto*:
PSČ*:
Telefón:
E-Mail:
DIČ/IČ DPH:
IČO:


Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy
Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia)*:
číslo faktúry:
Žiadam preto o vrátenie:
plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)
názov vráteného
predmetu zmluvy,
a počet kusov
Požadovaná hodnota k vráteniu:
názov vráteného
predmetu zmluvy,
a počet kusov
(iba ak vraciate
len časť predmetu
zmluvy):
Požadovanú sumu mi vráťte*:
* označené polia sú povinné
poštovým poukazom na moju adresu (iba v prípade ak ste za tovar platili pri preberaní - na dobierku)
prevodom na účet  
IBAN a SWIFT
Sumarizácia zásielky:
Odstúpenie od zmluvy
Tovar, ak je predmetom odstúpenia
Faktúra
Príslušenstvo (ak je predmetom odstúpenia tovar)
Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa
doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.
Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.